Tokheim Acis, s.r.o.
  deutsch ver.
english ver.
 

O nás

 
Odkazy
o společnosti
politika IMS

Politika „Integrovaného Manažerského Systému“ společnosti

Firma Tokheim Acis, s.r.o., se zabývá projektováním, komplexní dodávkou, montáží, údržbou a opravami zařízení k uskladňování a manipulací hořlavých a nehořlavých kapalin a veškerých elektronických zařízení instalovaných na čerpacích stanicích všech druhů.

Naší podnikatelskou filosofií je uspokojování potřeb našich zákazníků při dodržování trvalé kvality našich výkonů, ochraně životního prostředí a dodržování zásad systému bezpečnosti zákazníků i našich pracovníků.

Motto:
Pouze kvalitní, rychlá a cenově přístupná služba nebo výrobek mají šanci na úspěch, za předpokladu vysokého stupně ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Pod pojmem „Kvalitní služba či výrobek“ chápeme:

 1. Rychle, kvalitně, bezpečně a včas provedená práce
 2. Prodej a instalace spolehlivých výrobků nebo jednotlivých částí
 3. Podpora podnikatelské činnosti našich zákazníků tak, aby dosahovaly dobrých výsledků.
 4. Tvorba zisku a profitu nutného pro existenci a další rozvoj společnosti

Za účelem soustavného vylepšování služeb a výrobků jsme zavedli ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 a systém SCC.

Vedení firmy se zavazuje touto integrovanou politikou kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí (QSE) poskytovat svým zákazníkům výkony trvale vysoké kvality a bezpečnosti. Aby toho bylo dosaženo, uplatňuje cíle kvality, životního prostředí a bezpečnosti a pravidelnou kontrolou se přesvědčuje o jejich dodržování a účinnosti.

Ředitel a představitel QSE uplatňují svými podpisy všechny části integrovaného systému a uvádějí jeho uplatnění v život.

QSE politika

Obsahuje základní principy a filosofii podnikání společnosti v České republice.

Tato kapitola QSE politiky obsahuje následující:

Zásady

Firma má v České republice jednu z vedoucích pozic na trhu a naše práce splňuje dobrý standard kvality, ochrany životního prostředí i bezpečnosti práce.

Systém QSE se odráží v projektování, zpracování výchozích podkladů a obstarávání, popř. přípravě zařízení, výstavbě a zkoušení zařízení k uskladňování a manipulaci s hořlavými i nehořlavými kapalinami.

Po předání hotových zařízení objednavateli/provozovateli je těžiště práce v odborné údržbě a průběžných kontrolách, včetně všech souvisejících prací.

Pro všechny spolupracovníky platí následující zásady zajištění QSE:

 1. zákazník má nejvyšší prioritu, jeho potřeby jsou analyzovány a podle toho je postupováno,
 2. těžiště všech opatření k zajištění QSE spočívá v plánování QSE a následných kontrolách.
 3. každý pracovník firmy je odpovědný za aspekty QSE vlastní práce v rámci plnění úkolů,
 4. úspěch firmy zajišťuje dlouhodobě pouze nadprůměrný celkový výkon vedoucích pracovníků a všech jejich pracovníků.

Tyto zásady realizuje firma systematickým a rozsáhlým systémem QSE v rámci své činnosti, na všech úrovních vedení, na všech pracovištích a při spolupráci se všemi partnery na trhu.

Prohlášení k politice kvality

Podnikatelská politika firmy směřuje cíleně k zajištění práce a efektivitě všech výkonů provozu a služeb.

Cílem našeho snažení je spokojenost zákazníka

V popředí všech našich snah stojí zákazník. Intenzivní dialog se zákazníkem proto zaujímá v politice kvality firmy ústřední postavení. Proto je cílem snah firmy o kvalita dosažení spokojenosti zákazníka a vytvoření trvalého partnerství postaveného na vzájemné důvěře.

Všechny pracovní procesy a spolupracovníci se musí orientovat na optimální užitek pro zákazníka při současném dosažení profitu. Toho se dosahuje motivací spolupracovníků. Důležitými prvky motivace jsou osobní ohodnocení, možnost samostatné práce a růstu, samostatné rozhodování. Je samozřejmé, že s možností samostatného rozhodování souvisí i osobní odpovědnost za svěřené úkoly.

Dobré výsledky

Dobré výsledky vytvářejí základní předpoklady všech aktivit v podnikání. Cílem proto je, patřit ve všech pracovních činnostech k nejlepším. Toho je mj. dosaženo tím, že podnik reaguje citlivě na potřeby trhu, je učenlivý a umí se přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám, např. nabídkou individuálního řešení. Předpokladem toho je vysoce kvalitní a tím i pružná struktura podniku. Kvalita je předpokladem pro spolehlivý růst výnosu.

Zdravé sebevědomí pracovníků z kvalitní práce.

Tohoto cíle je dosaženo, dosáhnou-li všichni spolupracovníci zdravého sebevědomí z kvalitně vykonané práce. Pod tímto pojmem „uvědomění si kvality“ firma chápe přesnost, spolehlivost, osobní nasazení, přívětivost, rychlost, odpovědnost, pružnost a tvůrčí schopnosti.

Na druhé straně poskytuje firma všem svým pracovníkům jistotu práce v současné době i v budoucnosti. Budováním své firemní kultury poskytuje vyvážené pracovní prostředí a zázemí pro všechny pracovníky. Vědomí hrdosti, že mohu pracovat ve firmě a že firma mou práci oceňuje a podporuje, je základním předpokladem spokojenosti všech pracovníků firmy.

Kvalita a efektivita je základem našich služeb a strategií vývoje

Všechny výkony našich spolupracovníků podléhají neustálému vývoji a kontrole. Pod pojmem „kvalita“ přitom firma chápe soulad všech výkonů s požadovanými očekáváními, které:

 • stanoví zákazník, tzn., které vyplývají ze zadání zakázek
 • vyplývají ze soutěží
 • odvozují se ze zákonných předpisů / norem
 • vyplývají z ochrany životního prostředí

Efektivita také je

 • zabránění vzniku chyb ve všech činnostech firmy
 • zlepšení služeb zákazníkům a dostupnost všech příslušných míst v pobočkách a ústředí,
 • dodržení termínů při rozhovorech se zákazníky až po dodávku a realizaci služeb v termínu
 • zlepšení vlastní hospodárnosti
 • dodržování bezpečnosti práce

Rozvoj kvality všech výkonů je částí strategie, která nachází základ v soustavné analýze trhu a orientuje se např. na budoucí potřeby zákazníků nebo budoucí trendy a technický vývoj.

Neustálý růst podílu firmy na trhu

Strategií firmy je snaha o ovládnutí co největšího podílu na trhu v oblasti naší činnosti. Za tímto účelem firma neustále mění a upravuje svoji velikost, hledá nové potenciální zákazníky a vybírá spolupracující partnery k možnosti dalšího rozšíření svých aktivit. Firma se zavazuje k trvalému zlepšování svého systému kvality, fungování společnosti a vnímání spokojenosti ze strany zákazníka.

Prohlášení k politice bezpečnosti

Politika bezpečnosti je rovnocennou a integrální součástí celkové politiky a strategie Tokheim Acis, s.r.o. Tato politika je stanovena vedením společnosti tak, aby byla v souladu s právními předpisy a odpovídala duchu platné legislativy, závazkem skupiny Tokheim a byla rovněž v souladu s politikou kvality a životního prostředí. Vedení společnosti zabezpečuje, aby politika bezpečnosti odpovídala povaze a rozsahu činností prováděných v organizaci a z nich vyplývajících rizik, odpovídala záměrům organizace, zahrnovala osobní angažovanost a aktivitu při plnění všech požadavků, poskytovala rámec pro stanovení a přezkoumání cílů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, byla sdělována a pochopena v organizaci. Společnost uplatňuje a udržuje bezpečnostní systém. Od udržování tohoto systému očekává:

 • zvyšování maximální spokojenosti zákazníků,
 • docílení prakticky minimální možnosti výskytu krizových situací, nehod a bezpečnostních rizik,
 • dosažení pozice bezpečného dodavatele a partnera,
 • vysokou účinnost řízení a kontrolních mechanismů,

Na základ toho byla na poradě vedení projednána a schválena tato politika bezpečnosti práce a ochrany zdraví:

Společnost se zavazuje:

 • dosáhnout cíl nemít žádný pracovní úraz a nehody,
 • k tomu účelu vést, udržovat a neustále zlepšovat systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví včetně požární prevence jako integrovanou součást systému řízení, což předpokládá účinné dodržování opatření BOZP při prevenci úrazů, nemocí z povolání, minimalizaci bezpečnostních rizik a ochranu zdraví všech pracovníků, dodavatelů, zákazníků a okolní veřejnosti, při respektování legislativních předpisů.

Touto bezpečnostní politikou se vedení bude snažit neustále zefektivňovat zavedený systém. Vedení prohlašuje, že se plně ztotožňuje s bezpečnostní politikou a zavazuje se, že ji bude prosazovat při firemních aktivitách i při rozhodování a ve spolupráci s ostatními pracovníci a dodavateli také naplňovat.

Vedení se dále zavazuje zabezpečit a prosazovat plnění požadavků předpisů jak u svých pracovníků, tak i u ostatních zainteresovaných stran a je si vědomo nutnosti podpory pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování pracovních podmínek.

Dbá o optimální zajišťování potřebných zdrojů (lidé, zařízení, infrastruktura). Pravidelně ovlivňuje a přezkoumává vhodnost, funkčnost a přiměřenost této politiky a integrovaného systému.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří k hlavním úkolům naší činnosti, za jejíž plnění uplatňujeme přímou odpovědnost v rozsahu všech funkcí našich pracovníků.

Součástí podmínek pracovního poměru je znalost a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení bude motivovat své pracovníky k spoluúčasti na plnění stanovené politiky a vyhlášených cílů zavedeným motivačním systémem v oblasti BOZP. Je nutné předcházet mimořádným událostem v oblasti BOZP (haváriím, úrazům a nehodám) prevencí, informovaností a identifikací rizik. Na základ identifikace rizik stanovovat používání osobních a kolektivních ochranných pomůcek. Ochranné pracovní pomůcky a zábranné prostředky vzniku úrazu musí být trvale funkční, a proto musí být soustavně kontrolovány a udržovány ve funkčním a provozuschopném stavu.

Za ochranu zdraví na pracovišti je zodpovědný každý pracovník, a proto je povinen zajišťovat a dodržovat vysokou úroveň pořádku, čistoty a platnou legislativu vztahující se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K dalším povinnostem patří řádná příprava a provádění všech činností tak, aby nedošlo k ohrožení žádné osoby nebo k hmotné škodě.

Za naplňování bezpečnostní politiky mají odpovědnost všichni pracovníci Tokheim Acis, s.r.o. Vedoucí pracovníci odpovídají za dodržování zásad a naplňování cílů této politiky v systému řízení a ve vedení pracovníků.

K naplnění politiky se vedení společnosti zavazuje:

zahrnovat oblast bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí do všech oblastí rozhodování, výkonných aktivit a činností jako součást odpovědnosti každého pracovníka,

neustále kvalifikovat, vyhledávat, hodnotit a minimalizovat rizika, informovat o nich všechny pracovníky a ostatní dotčené subjekty,

motivovat všechny pracovníky k odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu

zdraví a majetku společnosti,

zahrnovat do systému bezpečnosti práce všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, to znamená včetně dodavatelů, odběratelů a okolní veřejnosti,

vyžadovat od svých obchodních partnerů aktivní přístup k bezpečnosti a k ochraně zdraví při práci.

Prohlášení k ochraně životního prostředí

Environmentální politika je v souladu s politikou kvality a bezpečnosti práce a odpovídá povaze a environmentálním dopadům činností, výrobků a služeb Tokheim Acis, s.r.o. Vedení společnosti považuje ochranu životního prostředí za jeden ze svých standardů.

V oblasti ochrany životního prostředí proto stanovuje tyto zásady a závazky:

 • neustálé zlepšování a prevence znečisťování,
 • trvale plnit požadavky platné legislativy na řízení ochrany životního prostředí a jiných požadavků na ochranu životního prostředí,
 • používat materiály a látky způsobem, který nenarušuje životní prostředí,
 • při výběru dodavatelů a obchodních partnerů přihlížet k jejich přístupům k životnímu prostředí,
 • environmentální politiku chápat jako základ pro stanovení a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot,
 • udržovat pořádek na stavbách a pracovištích,
 • přezkoumávat politiku tak, aby postihovala měnící se podmínky organizace,
 • sdělovat politiku všem pracovníkům i veřejnosti
 • zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi pracovníky
 • upřednostňovat prevenci před odstraňováním následků,
 • minimalizovat rizika možného znečištění,
 • vyžadovat od dodavatelů a partnerů šetrný přístup k životnímu prostředí,
 • přijímat a reagovat na názory a připomínky zainteresovaných stran,
 • upřednostňovat otevřený přístup k veřejnosti,
 • reagovat na podněty ze stran široké veřejnosti, zainteresovaných stran i svých pracovníků,
 • spolupracovat se státní správou.